#244 Vicky Benson - Shamrock 3/2015 - AnnMulchayPhotography